Fortran 千本ノック 2

11本目 行列を"行""列"の順番でつくる!

 
  integer,dimension(8)::arr
 integer,dimension(2,4)::arr2
 arr = (/1,2,3,4,5,6,7,8/)

 arr2 = transpose(reshape(arr,(/4,2/))) 
 ! 
 ! ko iu gyouretu ni naru 
 ! 
 ! 1 2 3 4
 ! 5 6 7 8

12本目 行列の行にアクセス!

 
 integer,dimension(8)::arr
 integer,dimension(2,4)::arr2
 arr = (/1,2,3,4,5,6,7,8/)

 arr2 = transpose(reshape(arr,(/4,2/))) 
 v = arr2(2,:)
 ! v ha -> 5 6 7 8

13本目 doループをする!

 

 do i = 1,10 
  print *, "i = ",i 
 end do

14本目 内積を計算する!

 

 implicit none
  
 integer,dimension(2,3)::a
 integer,dimension(3,1)::v
 integer,dimension(2,1)::res 
 integer::i,j,s
 
 a = transpose(reshape((/1,2,3,4,5,6/),(/3,2/)))
 v = transpose(reshape((/1,2,3/),(/1,3/)))
  
 ! ko iu jyoutai
 ! 
 ! [ 1 2 3 ].[1]
 ! [ 4 5 6 ] [2]
 !      [3]
 
 do i = 1,2
  s = 0
  do j = 1,3
   s = s + a(i, j) * v(j,1)
  end do
  res(i,1) = s
 end do
  
 print *,"res = ",res